SPAC Sponsor

Makara Strategic Sponsor

Raised
$250M